คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายกมล รุ่งเรืองยศ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ดร. อารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน