คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายกมล รุ่งเรืองยศ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ดร. อารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน