นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
  • กรรมการ
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
  • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

อายุ

47 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

  • 22 กุมภาพันธ์ 2561
  • 29 เมษายน 2563 (วาระที่ 1)
  • 29 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)