การจัดการขนส่งทางทะเล (Sea Freight)

การจัดการขนส่งทางทะเล (Sea Freight)

บริษัทเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือ ชั้นนำที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือดำเนินการต่อรองและจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความ ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายโดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ เช่น CGLN ภายใต้ WCA Family Network ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการรับจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสำคัญในประเทศต่าง ๆ โดยตลาดหลัก ยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งไทย-สหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเริ่ม สำหรับ ตลาดหลักรองลงมา คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปปินส์

การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load : FCL)

การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้า ในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่น ๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้า ปริมาณมาก

การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์(Less than Container Load : LCL)

การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มี ปริมาณขนส่งไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้