นายชูเดช คงสุนทร

นายชูเดช คงสุนทร
  • กรรมการ
  • กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

อายุ

58 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

  • 14 สิงหาคม 2547
  • 20 เมษายน 2559 (วาระที่ 1)
  • 25 เมษายน 2562 (วาระที่ 2)
  • 29 เมษายน 2565 (วาระที่ 3)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาพาณิชนาวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014) 
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.24/2017)
  • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (ฺBMA 1/2022)