ความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibilities: CSR เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดีของชุมชน ตลอดจนการ สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และ การอาสาช่วยเหลือชุมชนในแต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุดทั้งนี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือชุมชนอีกด้วย

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลากร จากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครง ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูป แบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์และผลที่ได้รับจากการดำเนิน โครงการ นั้น ๆ
2. การดำเนินกิจกรรมเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานงบประมาณบุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดหน่วยงาน ภายนอกที่จะมีบทบาทร่วม
3. การติดตามประเมินผลภายหลังจากการดำเนินกิจกรรมจะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร และสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรม

4. เป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม

โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำมาให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวช้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วย จรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงาน
ของคู่แข่ง
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง
4. ไม่สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

บริษัทฯ มีความตระหนักยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC ) : ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กรได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD ) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทได้ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อต่ออายุการรับรองสถานะ และ IOD แจ้งผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้บริษัทผ่านการต่ออายุรับรองสถานะ โดยมีอายุ 3 ปี

การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และ ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยหมั่นตรวจตราดูแลมีให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด สิทธิมนุษยชนเช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมดูแลด้านความเป็นอยู่ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถาน ที่ทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบ การทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่นจัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุ สมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. หลีกเสี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติ ต่อพนักงานด้วยความสุภาพ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมี แนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

2. พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ

4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทำาการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

2. พัฒนาสินค้าและบริการทีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน

3. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน

2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตที่ตั้งของสำนักงาน, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น

3. ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ

4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

5. โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 โดยมีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของเด็ก เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ

บริษัทฯจัดทำรายงานแบบเดียวรวมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)