ข้อมูลทั่วไปของWICE

WICE HQ
ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“WICE”) ย่อมาจาก Worldwide Industrial Commercial Enterprise) (เดิมชื่อ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด) เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2536 ซึ่ง เน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีเส้นทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยเป็นการ ร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 70% และกลุ่มบริษัท Wice Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจเฟรท (Freight) ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวม 30% ต่อมาบริษัทได้ขยายการให้บริการครอบคลุม การให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร

โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุ่มคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้มีการซื้อหุ้นของบริษัทจากกลุ่มหุ้นส่วน ชาวฮ่องกงและชาวสิงคโปร์ ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นโดยคนไทย 100% และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 โดยวิธีการควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่าง บริษัท ไวส์เฟรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พร็อมท์เฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด, และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ แต่ยังคงใช้ชื่อเดิม คือ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 15.00 ล้านบาท และมี สำนักงานให้บริการอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม ปี 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 180.00 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไวส์ โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ทุนชำระแล้ว 225 ล้านบาท) และภายหลังการเข้าซื้อหุ้นจาก SEL โดย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน  325,949,750 บาท (ทุนชำระแล้ว  325,949,750 บาท)

บริษัทย่อย

บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 54 ล้านบาท และได้ลดทุนจดทะเบียนเหลือ 13.5 ล้านบาท พร้อมกับดำเนินการเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยดำเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้า และบริการจัดการซัพพลายเชน ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 66.5 ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท

WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. “WICE SG”

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2545 เป็นบริษัทฯ รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ ให้บริการครบวงจร มีเที่ยวบินที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง มีที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้าอยู่ใน สนามบินชางงี เขตการค้าเสรี (Changi Free Zone Airport) และยังได้รับสิทธิในการขนส่งผ่านพาเลตของสายการบินโดยตรง (ULD-Unit Load Device) ทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้า  กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งประกอบด้วยนายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยิ โนจ จำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญ  และในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. หรือ “WICE SG” เป็นจำนวน 70 % ของหุ้นสามัญทั้งหมด พร้อมทั้งเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยที่ผู้บริหารเดิมของ WICE SG  ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่อไปอีก 4 ปีนับจากวันที่มีการตกลง

ต่อมาปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 30%  (ส่วนที่ 2) มูลค่า 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ทำให้บริษัทฯ  เป็นเจ้าของ 100%

WICE Logistics (Hong Kong) Ltd “WICE HK”

ก่อตั้งขึ้นปี 2535 ให้บริการขนส่งทางอากาศและทางทะเลภายใต้การควบคุมของ Master Air Waybills และ Ocean Bill of Ladings ไปยังยุโรป เอเชียตะวันออกรวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่จากฮ่องกง และมีสาขาย่อย Guangzhou , Shanghai และ Shenzhen และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. จำนวน 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญทั้งหมด

บริษัทร่วมทุน

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด “ETL”

โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 WICE ได้ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross – Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ Mr. Lee Yik Chieh (Malaysian) และ นางสาวกฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน 40% และมีอำนาจควบคุมดูแลทางการเงิน และปัจจุบันมีบริษัทย่อยใน 3 ประเทศ ดังนี้ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน และภายหลังได้มีการเพิ่มทุนอีกคิดเป็นร้อยละ 11 ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นร้อยละ 51