การจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

การจัดการขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตราย

เป้าหมาย

ลดขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตราย ลง 5% จากปีก่อนหน้าต่อจำนวนพนักงาน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อลดขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตราย
  1. โครงการคัดแยกขยะ : คิดก่อนทิ้ง ร่วมกันคัดแยกขยะที่ยังคงมีประโยชน์เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นการช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องทำการคัดแยกอีกครั้งก่อนส่งไปกำจัดตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงกำจัดขยะหรือบ่อฝังกลบ
  2. ศึกษาการใช้เครื่องย่อยสลายเศษอาหารมาใช้งานในอนาคต
บันทึกข้อมูลปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายรวม เปิดเผยข้อมูลปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตราย
ข้อมูลปริมาณของเสีย ปี 2564 ปี 2565
ขยะทั่วไป 12,839.37 10,786.90
ขยะอันตราย ไม่มีข้อมูล 134.50
รวม 12,839.37 10,921.40

หน่วย : กิโลกรัม

จากข้อมูลพบว่าปี 2565 มีปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตรายรวม ลดลง 1,918 กิโลกรัม คิดเป็น 15% จากปีก่อนหน้า