กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่น“เป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม สำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิก”