นโยบายการรับข้อร้องเรียน

นโยบายการรับร้องเรียน

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ

การแจ้งเบาะแสทุจริตหรือจรรยาบรรณธุรกิจ

 • เกี่ยวกับการทุจริต
 • เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ
 • เกี่ยวกับวินัยพนักงาน
 • ผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์เปิดเผยนามหรือรู้สึกไม่สะดวกใจ สามารถเลือกแจ้งเบาะแสแบบไม่เปิดเผยตัวตนได้
 • เรื่องที่เป็นไปตามขอบเขตการแจ้งเบาะแส มีรายละเอียดหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ จะได้รับการลงทะเบียนตามขั้นตอนของบริษัท ฯ
 • ข้อมูลของผู้ร้องเรียน ที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ร้องเรียน จะได้รับการปกป้อง และรักษาเป็นความลับ
 • เรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต รับผิดชอบโดยสายงานตรวจสอบภายใน
 • เรื่องที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ รับผิดชอบโดยสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เรื่องที่เกี่ยวกับวินัยพนักงาน รับผิดชอบโดยสายงานบริหารศักยภาพองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอน จะดำเนินการโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องนั้นๆ
 • บริษัท ฯ จะติดต่อกลับหาผู้ร้องเรียนในกรณีที่ต้องการขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
 • การรายงานความคืบหน้าหรือแจ้งผลการตรวจสอบ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • ติดต่อผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น ๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งไว้

บริษัท ฯ จะเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการรับข้อร้องเรียน ต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในการให้คำแนะนำต่อบริษัท ฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 2 คณะ คือ

 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาในการแจ้งเบาะแส

กรุณาติดต่อที่ [email protected]