นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของบริษัทได้ส่งผลต่อความสำเร็จและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สำคัญที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติเป้นการทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงองค์รวมของบริษัท มีดังต่อไปนี้

 1. การบริหารความเสี่ยงโดยรวม
  บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือการบริหารความเสี่ยงโดยรวม โครงสร้างพื้นฐานความเสี่ยงจะถูกรวมอยู่ที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยทำการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงของกิจกรรมการทำงานต่างๆของบริษัทย่อย เพื่อทำการประเมิน กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง
 2. การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทุกการทำงานและการให้บริการ โดยรูปแบบในการประเมินความเสี่ยงเริ่มจากการใช้ดุลยพินิจของหัวหน้างาน ซึ่งเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ ทั้งนี้จะพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกรรม ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขั้นตอนที่สำคัญ คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ และไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในปริมาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานการเงินของบริษัท
 3. การบริหารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานจะถูกควบคุมให้อยู่ในมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพนั้นจะถูกกำหนดโดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีการควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม
 4. การบริหารความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยง
  การบริหารความเสี่ยงจะมีการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเป็นการสำคัญ เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคำนึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการของทุกหน่วยงานจะนำหลักการกระจายความเสี่ยงเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงต่างๆ ในระดับภาพรวม
 5. วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าของแต่ละฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่จะเกิดขึ้นใหม่ โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะมีผลต่อบริษัทในภาพรวมอีกด้วย

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร