สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ตลอดระยะเวลา 8 ปีกว่า บริษัทฯ มีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญ และส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานมาโดยตลอด สะท้อนได้จากความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ในปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้จากการส่งออกเพิ่มเป็น 2.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากปี 2564 จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า แต่บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์ และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าเป็นการสะท้อนความตั้งใจ และลงมือทำจริงของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ทำกำไรได้เพิ่มขึ้นในทุกปี

แม้แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจของโลกในปี 2566 จะมีความผันผวนและประสบ กับปัญหาที่ต่อเนื่องมาจากปี 2565 บริษัทฯ ถือเป็นความท้าทายที่จะดำเนินงานในสถานการณ์ ที่เต็มไปความไม่แน่นอน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบริหารงาน และพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพ พร้อมรับมือแก้ไข ในทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้น

กลยุทธ์การดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการทำกำไรในกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Services) และงานบริการด้าน Supply chain solutions โดยการสร้างการเติบโตทั้งแบบ Organic Growth และ Inorganic Growth การบริการลูกค้า ได้อย่างครบวงจร มีการขยายงานในกลุ่มลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการ 9 แห่ง ประกอบด้วย Wice Logistics (Singapore) Pte.Ltd. Wice Logistics (Malaysia) Sdn.Bhd. (สาขากัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์ บาห์รู และปีนัง) Wice Logistics (Hong Kong) Ltd. (สาขาฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น และหนิงป่อ) พร้อมกับขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลายและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี อาทิ กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น

ส่วนธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ภายใต้การบริหารงานของบริษัทร่วมทุน Euroasia Total Logistics Co.,Ltd. (ETL) เริ่มให้บริการขนส่งทางรถไฟ (Road-Rail Services) โดยการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทางรถบรรทุกไปยังรถไฟลาว-จีน เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งให้กับลูกค้า พร้อมเชื่อมต่อเส้นทาง One Belt One road จากจีนถึงตะวันออกกลาง และทวีปยุโรป เพิ่มโอกาสการรับงานในอนาคต

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยการนำเสนอ Solution package การให้บริการการขนส่งวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรให้กับโรงงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และเน้นกลยุทธ์ให้คำแนะนำลูกค้าผ่าน WICE Supply Chain Solutions Co.,Ltd. (บริษัทย่อย) ให้บริการ Supply Chain ครบวงจร ทั้งงานคลังสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า (Equipment) ขนาดใหญ่ อันเป็นแนวโน้มที่ดี มีการเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณงานบริหารจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางเป้าหมายเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชียที่มีบริการครบวงจร สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ การขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำระดับเอเชีย บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักความยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีคุณภาพชีวีตที่ดี และเติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดูแลและแบ่งปันสังคม สิ่งแวดล้อมรอบด้าน มุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกเป็นศูนย์ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการและการเข้าถึงการบริการที่หลายหลาก

ปีนี้คงเป็นอีกปีที่ท้าทายความสามารถของเราทุกคน ดิฉันขอกำลังใจจากทุกท่านให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้สามารถฝ่าฟันปัญหา อุปสรรค และนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคง และเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการกำกับดูแลด้วยความโปร่งใส และมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรที่ดี

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ พร้อมปรับเปลี่ยนเผชิญกับทุกสถานการณ์ จนสิ่งนี้กลายเป็นวัฒนธรรมอันแข็งแกร่ง ขององค์กร ในการร่วมพาองค์กรเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป