นโยบายการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี

สำนักตรวจสอบภายใน

โครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน