วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Value)

AIMS

 • Accountability จิตสำนึกในความรับผิดชอบจนงานสำเร็จ
 • Integrity ทำในสิ่งที่ถูกต้องมีจริยธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • Mutual Support ทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกัน สนับสนุนกัน
 • Service Excellence ฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญและมุ่งปลูกฝังแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างทัศนคติของการทำงานอย่างมืออาชีพ
โดยวัฒนธรรมองค์กร ที่ได้กำหนดไว้คือ  “AIMS CULTURE” ย่อมาจาก

A (Accountability)
I (Integrity)
M (Mutual Support)
S (Service Excellence)
KPIs คือ KPIs Team, Cost Functional Strategy
KPIs คือ Code of Conduct 100% / นโยบายต่อต้านคอรัปชัน
KPIs คือ Solution Design Training, Employee satisfaction = 95%
KPIs คือ Customer satisfaction = 95%

นโยบายด้านกลยุทธ์

Digital Way
 • หลักการทำงานในโลกยุค Digital ที่ต้องเตรียมความพร้อมให้ทีมงานเรียนรู้ และเข้าใจการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ การเลือกใช้สินค้าและบริการ รวมถึงการทำงานล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยตลอดเวลา  องค์กรต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง และควรให้บุคลากรได้รับรู้เรื่องสำคัญต่างๆ ให้เกิดการตระหนักรู้ในตัวเอง ดังนี้

  • การสร้าง Digital Transformation ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ในองค์กร
  • การสร้าง Network Society ที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว
  • การสร้าง Ecosystem ที่เรามีส่วนร่วมในชุมชนนั้นๆ อย่างเป็นระบบ
  • การสร้าง Platform ที่รองรับผู้บริโภค และการตลาดยุค Digital

  • การสร้าง Agility Team ที่ผลักดันนวัตกรรมออกมาได้อย่างรวดเร็ว

AIMS Culture
 • วัฒนธรรมองค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญและมุ่งปลูกฝังแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างทัศนคติของการทำงานอย่างมืออาชีพ

Network Expansion and Collaboration
 • การขยายและการร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการสร้างรากฐานและขยายธุรกิจที่ยั่งยืน การสร้างและขยายเครือข่ายเป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจในยุคนี้ที่มีการแข่งขันกันสูง เครือข่ายธุรกิจเป็นวิธีที่สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างมากในการขยายฐานลูกค้าใหม่ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดย WICE ได้กลยุทธ์ให้เกิดการขยายและร่วมมือกันใน 4 ด้าน ดังนี้

  1. Capability Collaboration
  2. Geography Expansion
  3. Partnership’s Collaboration
  4. Operating Model Collaboration
Customer Engagement
 • การบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและลูกค้าให้เป็นลูกค้าที่ยั่งยืนตลอดไป คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าแบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัท สามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายใน ให้ดำเนินการนำเสนอบริการได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจากปริมาณคู่แข่งขันในธุรกิจนั้น ๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การแข่งขันก็ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่จำนวนลูกค้ายังเท่าเดิม  การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด นำมาซึ่งความภักดีของลูกค้า สามารถทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่จะทำกำไรในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

Enduring Organization
 • การบริหารจัดการระบบในองค์กรนั้น ถือว่าเป็นหมวดที่สำคัญที่สุดสำหรังบริษัทฯ เพราะไม่ว่าบริษัทฯ จะมีทรัพยากรที่พร้อมสรรพเท่าใด หากขาดการจัดการบริหาร และสร้างระบบในองค์กรที่ถูกต้อง ย่อมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น จึงจำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมและกำหนดภาพรวมของทิศทางที่บริษัทจะดำเนินไป รวมถึงสร้างระบบและกระบวนการที่ถูกต้องและวัดผลได้ การปลูกฝังแนวคิด การวางแผน เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้อย่างสูงสุด นำไปสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน