วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Value)

AIMS

  • Accountability มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบ
  • Integrity ทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีจริยธรรมและโปร่งใส
  • Mutual Support ทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกัน สนับสนุนกัน
  • Service Excellence ฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า