การจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน

การจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน

การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการลดการใช้น้ำดิบหรือการดึงน้ำ เช่น ปริมาณ/ร้อยละของปริมาณน้ำที่ต้องการลด ร้อยละของปริมาณน้ำที่ต้องการลด หรือ เป้าหมายการลดการใช้น้ำดิบหรือการดึงน้ำต่อหน่วยการผลิต รายได้ หรือจำนวนคน

เป้าหมาย

  1. มีเป้าหมาย ลดการใช้ทรัพยากรน้ำลง 5% จากปีก่อนหน้าต่อจำนวนพนักงานบริษัท (ในสถานการณ์ปกติ)
  2. บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีการใช้ทรัพยากรน้ำประมาณ 3400 ลูกบาศก์เมตร ต่อปี ในปี 2565 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ทุเลาลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าบริษัท จะยกเลิกนโยบาย Work Form Home แต่ยังคงจัดให้มีการรณรงค์การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. สร้างจิตสำนึกให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจากภายในองค์กร ให้ตระหนักถึงการป้องกันปัญหาที่พึงจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบในการขาดแคลนน้ำ เป็นการปรับพฤติกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ที่มีการใช้น้ำภายในบริษัทฯ
  2. ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำภายในอาคาร รวมถึงการเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ทันสมัยให้กับสำนักงาน
บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำหรือการดึงน้ำ และ เปิดเผยข้อมูลปริมาณการใช้น้ำหรือการดึงน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำประปาของบริษัทฯ

2563 2564 2565
เป้าหมายของปริมาณการใช้น้ำประปา - - 3,400.00
ปริมาณการใช้น้ำประปา - 2,991.00 3,341.00

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาของบริษัท

2563 2564 2565
ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาของบริษัท - 51,192.00 57,794.00

หน่วย : บาท