สารจากประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การส่งออกเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย ปัจจุบันไทยพึ่งพิงรายได้จากการส่งออกประมาณ 70-75 % ของจีดีพี หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายความว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์การค้าโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวและรวมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทบต่อการส่งออก นั่นจะเป็นต้นเหตุแห่งปัจจัยลบของเศรษฐกิจไทย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายไปยังหลายภาคส่วนในวงกว้าง ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจใน ด้านธุรกิจ รวมถึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของสินค้า โดยเฉพาะในส่วนต้นน้ำและปลายน้ำของโซ่อุปทาน ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าส่วนอื่น ๆ  เมื่อไหร่ก็ตามที่คนลดปริมาณการเดินทางไปหาสินค้า สินค้าจะต้องเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เข้าหาลูกค้าแทน

เมื่อย้อนกลับไปดูภาพรวมการส่งออกปี 2563 ของไทย พบว่า “ติดลบ” ต่ำสุดในรอบ 6 ปี นับจากปี 2558 ที่เคยส่งออกได้ 214,309 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปัจจัยสำคัญที่กดดันการส่งออกไทย ได้แก่ เรื่องค่าเงินบาทที่อยู่ในทิศทางแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับสกุลเงินของคู่แข่งในภูมิภาค ทำให้การแข่งขันด้านราคายากขึ้น มีปัญหาอุปสรรคจากการขาดแคลนตู้สินค้า ทำให้มีต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น และอุปสรรคในการเจรจาความตกลงการค้า เช่น ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ที่ไทยยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ ทำให้เสี่ยงที่จะเสียแต้มต่อคู่แข่ง

แม้ภาพรวมการส่งออกดังกล่าวจะมีผลต่อภาคธุรกิจโลจิสติกส์ แต่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมา WICE ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายเครือข่ายพันธมิตร โดยบริษัทย่อยที่ WICE ได้ไปลงทุน ถือเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ที่สำคัญที่ผลักดันธุรกิจให้เติบโตในทุกเส้นทางการค้า ทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. , WICE Logistics (Singapore) Ltd. และบริษัทร่วมทุน บริษัท ยูโรเอเชีย  โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน  (Cross Border Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border)  ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ที่เป็นจุดเด่นและแรงขับเคลื่อนการค้าสำคัญระหว่างประเทศของจีนในอนาคต รวมถึงการ จัดตั้ง WICE Supply Chain Solutions Co.,Ltd. (บริษัทย่อย) ให้บริการด้าน Supply Chain ครบวงจร ทั้งงานคลังสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า (Equipment) ขนาดใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี จากการขยายตัวของปริมาณงานบริหารจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทวางแผนเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยเข้าด้วยกัน โดยการวางแผนบริหารจัดการขนส่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้า

อย่างไรก็ตามพันธกิจที่สำคัญยิ่งของบริษัท คือ การขับคลื่อนบริษัทโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวสู่การเป็น International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ซึ่งบริษัทได้เชื่อมโยงพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ สร้างแบรนด์ WICE ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งจะเดินหน้าขยายเครือข่ายออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทขอยึดมั่นการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสมดุลของประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือน ก.ค. 2558 ตลอดระยะเวลา 6 ปีกว่า บริษัทมีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญ และส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานมาโดยตลอด สะท้อนได้จากความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

ปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าการขยายตัวของภาคส่งออกติดลบ 6% ต่ำสุดในรอบ 6 ปี  ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 แต่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ

ขณะที่ปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19  บริษัทยอมรับว่าได้รับผลกระทบกับธุรกิจ  โดยมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่บริษัทมองวิกฤตนี้เป็นโอกาส เนื่องจากผู้ประกอบการ   โลจิสติกส์บางรายในประเทศจีนไม่สามารถรับงานได้ จึงถือเป็นโอกาสของ WICE  ในการรับงานจากลูกค้าใหม่ในจีนเพิ่ม โดยเฉพาะปริมาณความต้องการขนส่งกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น สนับสนุนให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศปรับตัวสูงตาม โดยเฉพาะงานให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border Services) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) และงานบริการทางอากาศ (Air Freight) มีลูกค้าใช้บริการขนส่งเพิ่ม

ขณะที่ บริษัทวางเป้าหมายเป็นผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

พร้อมกับสร้างการเติบโต ทั้งแบบ Organic Growth และ In Organic Growth ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการขยายงานในกลุ่มลูกค้าเดิม อีกทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ การขยายงานบริการนำเข้าส่งออกทางทะเล (Sea Freight)  ทางอากาศ (Air Freight) งานบริการพิธีการศุลกากร งานขนส่งในประเทศ งานขนส่งระหว่างประเทศ งานบริหารจัดการคลังสินค้า และงานให้บริการ     โลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน  (Cross-Border Transport Services)

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมุ่งเน้นเพิ่มความสามารถการทำกำไรให้สูงขึ้นจากธุรกิจ Cross Border Services โดยเตรียมปรับแนวทางการบริหารจัดการวางแผนลดต้นทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง และขยายการให้บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LTL)    เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่มีปริมาณของไม่มาก เพิ่มช่องทางสร้างรายได้และอัตรากำไรสุทธิอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับรองรับงานขนส่งข้ามชายแดนที่มีดีมานด์เพิ่มสูงขึ้น

พร้อมทั้งวางแผนขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มยานยนต์ เนื่องจากบริษัทเห็นความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีปริมาณสูง จากการรองรับ 5G ที่ขยายตัวมากในเอเชีย และอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น และค่ายรถยนต์ปรับโมเดลใหม่ รองรับระบบไฟฟ้า ขณะเดียวกันขยายฐานลูกค้าที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาสู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยการนำเสนอโซลูชั่นแพ็คเกจการให้บริการขนส่งวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องจักรให้กับโรงงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และเน้นกลยุทธ์ให้คำแนะนำลูกค้า ผ่าน WICE Supply Chain Solutions Co.,Ltd. (บริษัทย่อย) ให้บริการด้าน Supply Chain ครบวงจร ทั้งงานคลังสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า (Equipment) ขนาดใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี จากการขยายตัวของปริมาณงานบริหารจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทวางแผนเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยเข้าด้วยกัน โดยการวางแผนบริหารจัดการขนส่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายเป็นผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

ดิฉันเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งความท้าทายความสามารถอีกปีหนึ่ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีปัจจัยลบรอบด้าน แต่ WICE จะมุ่งมั่นบริหารงานและพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพ พร้อมรับมือแก้ไขในทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท ให้สามารถฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรค  และนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนกับผู้ถือหุ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า  และผู้มีอุปการะคุณ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด คือ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ จนสิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งสำคัญขององค์กร ในการร่วมกันพาองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ดร. อารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร