สารจากประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การส่งออกเป็นฟันเฟืองตัวสำคัญของเศรษฐกิจไทย ปัจจุบันไทยพึ่งพิงรายได้จากการส่งออกประมาณ 70-75 % ของจีดีพี หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายความว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์การค้าโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวและกระทบต่อการส่งออก นั่นจะเป็นต้นเหตุแห่งปัจจัยลบของเศรษฐกิจไทย นับตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเกิดขึ้น ไทยในฐานะประเทศคู่ค้าจึงได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

เมื่อย้อนกลับไปดูภาพรวมการส่งออกปี 2562 ของไทย พบว่า การส่งออกไทยปี 2562 “ติดลบ” เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี นับจากปี 2558 ที่เคยส่งออกได้ 214,309 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปี 2562 การส่งออกของไทยติดลบ 2.7% มีมูลค่า 246,245 ล้านดอลลาร์ โดยปัจจัยสำคัญที่กดดันการส่งออกไทย ได้แก่

1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้า โดยมีประเด็นสงครามการค้าเป็นตัวแปรหลัก ทำให้กิจกรรมการผลิตชะลอตัวในหลายประเทศคู่ค้าของไทย ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในยุโรป รวมถึงความไม่แน่นอนของการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร

2) ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำกดดันการส่งออกน้ำมันและสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันตลอดปี 2562

3) สินค้าอุตสาหกรรมหลัก อาทิ รถยนต์และส่วนประกอบ ชะลอตัวจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดหลัก ความท้าทายในการปรับตัวช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี และการควบคุมมาตรฐานผลิต/การส่งออก และ

4) สินค้าเกษตรสำคัญ ได้รับผลกระทบจากราคาในตลาดโลก และอุปทานขาดแคลนในบางสินค้า

แม้ภาพรวมการส่งออกดังกล่าวจะมีผลต่อภาคธุรกิจโลจิสติกส์ แต่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมา WICE ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายเครือข่ายพันธมิตร โดยบริษัทย่อยที่ WICE ได้ไปลงทุน ถือเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ที่สำคัญที่ผลักดันธุรกิจให้เติบโตในทุกเส้นทางการค้า ทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. , WICE Logistics (Singapore) Ltd. และบริษัทร่วมทุน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน  (Cross-Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border)  ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ที่เป็นจุดเด่นและแรงขับเคลื่อนการค้าสำคัญระหว่างประเทศของจีนในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทได้เตรียมเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics(Singapore) Pte.Ltd. หรือ “WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) ในช่วงไตรมาส 2/2563ซึ่ง WICE และผู้ถือหุ้นของ WICE SG ได้ตกลงให้ WICE สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จำนวนที่เหลืออยู่ 30% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ WICE SG ด้วยการชำระเงินสด สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้ WICE SG เข้ามาเสริมศักยภาพการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามพันธกิจที่สำคัญยิ่งของบริษัท คือ การขับคลื่อนบริษัทโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวสู่การเป็น International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ซึ่งบริษัทได้เชื่อมโยงพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ สร้างแบรนด์ WICE ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งจะเดินหน้าขยายเครือข่ายออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทขอยึดมั่นการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสมดุลของประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือน ก.ค. 2558 ตลอดระยะเวลา 5 ปีกว่า บริษัทมีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญ และส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานมาโดยตลอด สะท้อนได้จากความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน

สำหรับในปี 2562 ที่ผ่านมา แม้ว่าการขยายตัวของภาคส่งออกติดลบ 2.7% ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน แต่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์และแผน  กลยุทธ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ

ขณะที่ปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19  บริษัทยอมรับว่าได้รับผลกระทบกับธุรกิจ  โดยมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการขนส่งมากขึ้น เช่น รถขนส่งที่รอผ่านด่านใช้เวลาเพิ่มขึ้น สนามบินลดไฟท์บินลง แต่บริษัทมองวิกฤตนี้เป็นโอกาส เนื่องจากผู้ประกอบการ             โลจิสติกส์บางรายในประเทศจีนไม่สามารถรับงานได้ จึงถือเป็นโอกาสของ WICE  ในการรับงานจากลูกค้าใหม่ในจีนเพิ่มหลายราย โดยปัจจุบันสัดส่วนรายได้ในประเทศจีนอยู่ที่ 26% อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของโรคระบาดดังกล่าวและผลกระทบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

ขณะที่ บริษัทวางเป้าหมายเป็นผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

พร้อมกับสร้างการเติบโต ทั้งแบบ Organic Growth และ In Organic Growth ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการขยายงานในกลุ่มลูกค้าเดิม อีกทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ การขยายงานบริการนำเข้าส่งออกทางทะเล (Sea Freight)  ทางอากาศ (Air Freight) งานบริการพิธีการศุลกากร งานขนส่งในประเทศ งานขนส่งระหว่างประเทศ งานบริหารจัดการคลังสินค้า และงานให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน  (Cross-Border Transport Services)

อีกทั้งบริษัทยังมีการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในเมืองท่าที่สำคัญของเอเชีย                       โดยล่าสุดได้มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. หรือ “WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) ซึ่ง WICE และผู้ถือหุ้นของ WICE SG ได้ตกลงให้ WICE สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จำนวนที่เหลืออยู่ 30% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ WICE SG ด้วยการชำระเงินสด คิดเป็นจำนวน 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้ WICE SG เข้ามาเสริมศักยภาพการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2563 บริษัทวางแผนลดต้นทุนและเตรียมปรับแนวทางบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross – Border Transport Services)  บริษัทเครือข่าย EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (ETL) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงขยายการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมเพิ่มปริมาณสินค้าเที่ยวขากลับให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถการทำกำไรให้เติบโตดีมากขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดธุรกิจทุกประเภทของบริษัทให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งที่สำคัญของโลก รองรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน โดยมองหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันเข้ามาเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในอนาคต เพื่อให้ WICE ก้าวสู่การเป็น International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ตามเป้าหมายที่วางไว้

ดิฉันเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งความท้าทายความสามารถ ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีปัจจัยลบรอบด้าน      แต่ WICE จะมุ่งมั่นบริหารงานและพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพ พร้อมรับมือแก้ไขในทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท ให้สามารถฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรค  และนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคณะผู้บริหารและทีมงาน WICE ทุกคน โดยบริษัทจะยังคงรักษาคำมั่นจะมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารงานอย่างเต็มที่ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนกับผู้ถือหุ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า  และผู้มีอุปการะคุณ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด คือ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ จนสิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งสำคัญขององค์กร ในการร่วมกันพาองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ดร. อารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร