สารจากประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลกส่งสัญญาณสดใสอยู่ได้เพียงแค่ครึ่งปี เพราะในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 นอกจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่พอไปได้แล้ว เศรษฐกิจหลายประเทศกลับชะลอตัวพร้อมกันกลายเป็น “synchronized slowdown” ที่สร้างแรงกดดันให้กับเศรษฐกิจโลกในภาพรวม เมื่อย้อนกลับไปดูภาพรวมการส่งออกปี 2561 ของไทย พบว่า ในช่วงต้นปียังขยายตัวได้ในระดับสูง ก่อนจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง ตามภาวะการค้าในภูมิภาคจากปัจจัยที่มีความท้าทายสูง อาทิ การถูกซ้ำเติมด้วยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยผลของสงครามการค้าที่ไทยได้รับผลกระทบโดยตรงในตลาดสหรัฐ และจากการที่สินค้าไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าจีน, ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงินในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ จากการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินในหลายประเทศ และผลของฐานการส่งออกสูงในบางกลุ่มสินค้า อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสรุปภาพรวมการส่งออกของไทยในปี 2561 ออกมาเติบโตอยู่ที่ระดับ 6.7% ถือว่ายังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2.52 แสนล้านเหรียญฯ ซึ่งถือเป็นมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ก็ยังเป็นการเติบโตที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8%

แม้ภาพรวมการส่งออกดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจโลจิสติกส์โดยตรง และบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน  ทำให้บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมา WICE ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายเครือข่ายพันธมิตร โดยสามารถรวบรวมเครือข่ายและเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ได้ไปลงทุนไว้เป็น WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. , WICE Logistics (Singapore) Ltd. และล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปี 2561 ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน  (Cross-Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border)  ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ที่เป็นจุดเด่นและแรงขับเคลื่อนการค้าสำคัญระหว่างประเทศของจีนในอนาคต พร้อมรองรับการขยายตัวของ E-commerce ในส่วนที่เป็นบริการระหว่างประเทศในอนาคต

อย่างไรก็ตามพันธกิจที่สำคัญยิ่งของบริษัท คือ การขับคลื่อนบริษัทโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวสู่การเป็น International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ซึ่งในปี 2562 บริษัทจะร่วมกับพันธมิตรในประเทศต่างๆ สร้างแบรนด์ WICE ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งจะเดินหน้าขยายเครือข่ายออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทขอยึดมั่นการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสมดุลของประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือน ก.ค. 2558 ตลอดระยะเวลา 4 ปีกว่า บริษัทมีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญ และส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานมาโดยตลอด สะท้อนได้จากความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน

สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่บริษัทได้ดำเนินการมาครบ 25 ปี และถือเป็นปีที่ดีของบริษัท ธุรกิจโลจิสติกส์มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายตัวของภาคส่งออกซึ่งอยู่ที่ 6.7% แต่ถือเป็นการขยายตัวที่ดี ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ในขณะที่ปี 2562 บริษัทมั่นใจว่าจะยังเป็นปีที่ดีต่อเนื่องของ WICE ที่จะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง   ทั้งแบบ Organic Growth และ In Organic Growth ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการขยายงานในกลุ่มลูกค้าเดิม อีกทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ การขยายงานบริการนำเข้าส่งออกทางทะเล (Sea Freight)  ทางอากาศ (Air Freight) งานบริการพิธีการศุลกากร งานขนส่ง

ในประเทศ งานขนส่งระหว่างประเทศ งานบริหารจัดการคลังสินค้า และงานให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน  (Cross-Border Transport Services)

นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในเมืองท่าที่สำคัญของเอเชีย ทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. , WICE Logistics (Singapore) Ltd. และล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปี 2561 ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดธุรกิจทุกประเภทของบริษัทให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งที่สำคัญของโลก รองรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน โดยมองหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันเข้ามาเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในอนาคต เพื่อให้ WICE ก้าวสู่การเป็น International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ตามเป้าหมายที่วางไว้

ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ท้าทายความสามารถ และวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ จะเกิดขึ้นตลอดปีนี้ ซึ่งดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท ให้สามารถฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรคและนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคณะผู้บริหารและทีมงาน WICE ทุกคน โดยบริษัทจะยังคงรักษาคำมั่นจะมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารงานอย่างเต็มที่ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนกับผู้ถือหุ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีอุปการะคุณ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด คือ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ จนสิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งสำคัญขององค์กร ในการร่วมกันพาองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ดร. อารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร