สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งการฟื้นตัวจากความเสียหายจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังทำได้ไม่เต็มที่ ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น จากการสู้รบกันระหว่างรัสเซียและยูเครน อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก จนส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่ประเทศไทยก็ยังสามารถสร้างรายได้จากการส่งสินค้า ไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 2.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เกือบ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ตามการเปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์

แนวโน้มการส่งออกของไทยนั้น แม้ว่าจะขยายตัวได้ แต่ก็ขยายตัวในอัตราที่ลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนอย่างมาก และมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และชะลอตัวในประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย อีกทั้งความผันผวนของค่าเงินบาท เหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการส่งออก ของไทยทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดีปัจจัยบวกก็ยังมีเข้ามายังประเทศไทยเช่นกันจากการเปิดประเทศของจีน เนื่องจากจีนเป็น ตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับสองของไทยรองจากสหรัฐ นอกจากนี้ สถานการณ์การเมืองในประเทศจีน และความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้บริษัทต่างชาติในประเทศจีนจำนวนมากต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีน โดยส่วนหนึ่งย้ายมายังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเวียดนามและประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมที่ย้ายมาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมากอยู่ในภาคเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล (data center)

โดยภาพรวมของการส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโตแบบชะลอตัว ส่งผลต่อภาคธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์ และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายเครือข่ายพันธมิตร โดยเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ที่สำคัญ ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตในทุกเส้นทางการค้า ได้แก่ สาขาย่อยเมืองหนิงป่อ (Ningbo) โดยบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ (ฮ่องกง) จำกัด รวมถึงสาขาหลัก และสาขาย่อย เมืองกัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์บาห์รู และปีนัง โดย WICE Logistics (Malaysia) Sbn.Bhd. ตลอดจนบริษัทร่วมทุน Euroasia Total Logistics Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญให้กับบริษัทฯ ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ ขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border) ล่าสุด กับการเชื่อมต่อรถไฟลาว-จีน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง ลดการติดค้างของสินค้าหน้าด่านศุลกากร และเชื่อมต่อเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ที่เป็นจุดเด่นและเป็นแรงขับเคลื่อนการค้าประเทศที่สำคัญของจีนในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในปี 2565 นี้ด้วย

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานตามพันธกิจของบริษัทฯ คือการขับเคลื่อนบริษัทโลจิสติกส์ไทย ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) แห่งเอเชีย ซึ่งบริษัทฯ ได้เชื่อมโยงพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ สร้างแบรนด์ WICE ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งจะเดินหน้าขยายเครือข่ายออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ขอยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสมดุลกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และพนักงานบริษัทฯ เพื่อร่วมสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน และขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบในงาน อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างความแข็งแกร่ง ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป