ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นางสาวสมใจ ปุราชะโก

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาลูกค้า

นางสาวสาวดี อัศวมานะ

ที่ปรึกษาด้านการตลาด

นางสาวสุนทรี พูลสมบัติ

ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป

นายประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน