คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางสาวสมใจ ปุราชะโก

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและจัดหาด้านขนส่งระหว่างประเทศ

next-icon

นายประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขนส่งและซัพพลายเชน

next-icon

นายอำนาจ พวงรอด

หัวหน้า ฝ่ายเทคโนโลยี

next-icon

นางสาวสาวดี อัศวมานะ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาตัวแทนธุรกิจต่างประเทศ

next-icon

นางสาวสุนทรี พูลสมบัติ

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป – ขนส่งทางบกและขนส่งข้ามแดน

next-icon

นางสาวสมใจ ปุราชะโก

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและจัดหาด้านขนส่งระหว่างประเทศ

next-icon

นายประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขนส่งและซัพพลายเชน

next-icon

นายอำนาจ พวงรอด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยี

next-icon

นางสาวสาวดี อัศวมานะ

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายภูมิภาค

next-icon

นางสาวสุนทรี พูลสมบัติ

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

next-icon