รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า หรือ COVID- 19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการนำเข้าส่งออกของประเทศไทย และทั่วโลก บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สามารถป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากความเสี่ยงบางเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิ โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสิน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและรับทราบวาระต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

• พิจารณาทบทวน และให้ความเห็นชอบการปรับปรุง นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 ที่ได้มีการประกาศใช้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังเห็นชอบให้เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงสำหรับวาระที่มีผลผูกพันและมีความซับซ้อนทางธุรกิจ หรือมีผลกระทบต่อชื่เสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

• ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมาตรการจัดการความเสี่ยงของโครงการลงทุนที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

• ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2564 รวมถึงดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของบริษัทฯ

• รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

• พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อปัจจัยความเสี่ยงองค์กร ปี 2564 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษญกิจและทิศทางอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนมากขึ้น

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรอย่างครบถ้วน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดรับมาตรฐานใหม่ และสภาวะอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรยังได้ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงใหม่ทีอาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ ว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว