วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

vision-missions
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม สำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ในเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ (Mission)

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยบริการด้านโลจิสติกส์
โดยใช้นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด และมีความน่าเชื่อถือ