เหตุการณ์สำคัญ

WICE timeline
เหตุการณ์สำคัญ
 • null

  เริ่มก่อตั้งบริษัทไวส์เฟรทเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด โดยการร่วมทุนกับไวส์กรุ๊ปจากฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยเริ่มต้นจากการบริการขนส่งสินค้าไป USA

 • null

  ขยายการให้บริการครอบคลุบด้านพิธีการศุลกากรและเข้าร่วม TIFFA (Thai International Freight Forwarders Association)

 • null

  ไวส์กรุ๊ปฮ่องกงตกลงขายกิจการทำให้บริษัทไวส์เฟรท ในขณะนั้นตัดสินใจขอซื้อหุ้นคืนทั้งหมด เพื่อดำเนินธุรกิจ ต่อในประเทศไทย โดยมีคนไทยเป็นเจ้าของ 100%

 • null

  ย้ายสำนักงานเข้าสู่ WICE Place ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน ของบริษัทและขยายสำนักงานเพิ่ม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขอบเขตในการให้บริการอย่างทั่วถึง

 • null
  • ขยายสำนักงานเพิ่มเติม ณ อำเภอแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มขอบเขตให้บริการสู่ท่าเรือแหลมฉบัง
  • ได้รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ
 • null

  เพิ่มทุนเป็น 225 ล้านบาท แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนโดยใช้ชื่อ บมจ.ไวส์โลจิสติกส์

 • null

  เพิ่มทุนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 • null
  • WICE เข้าซื้อหุ้นกิจการ SEL จำนวน 70% และเพิ่มทุนเป็น 325 ล้านบาท
  • ผ่านการรับรอง “มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก” หรือ “Q Mark” โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
  • เข้าซื้อกิจการ SUN Express (Singapore) Pte. Ltd. 70% ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd”
 • null
  • ผ่านการรับรองโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
  • เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)
 • WICE timeline logo 2018
  • เข้าซื้อกิจการ Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) 80% ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “WICE Logistics (Hong Kong)”
  • ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ (Joint Venture) ในชื่อ “บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด” สัดส่วนการลงทุน 40%
 • null
  • ขยายงานบริการขนส่งข้ามพรมแดน
  • เพิ่มสำนักงานสาขาในจีน 1 แห่ง ณ เซินเจิ้น
  • ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ“ดีเลิศ (5 ดาว)”
 • 2563
  • ก่อตั้ง WICE Supply Chain Solutions Co., Ltd.
  • เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 30% (ส่วนที่ 2) ของ WICE Logistics (Singapore) Pte Ltd. ทำให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 100%
  • ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (Best Investor Relations Awards 2020)
 • null
  • ขยายคลังสินค้าแห่งใหม่  10,000 ตร.ม.
  • ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 126.20 ล้านบาท
  • ได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2021 (บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทย ปี 2564) จากดีลอยท์ ประเทศไทย
  • ได้รับรางวัลสำคัญจากงาน SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท
  • ได้รับประกาศนียบัตร CAC Certificate of Membership (บริษัทที่ผ่านกระบวนการรับรองในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2563) จากงานพิธีมอบประกาศนียบัตรของแนวร่วมฯ ครั้งที่ 11