กลยุทธ์ด้านภาษี

กลยุทธ์ด้านภาษี

“บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ”

บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ด้านภาษีด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยวางหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และนโยบายทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงานอันยาวนานที่ผ่านมา

นายกมล รุ่งเรืองยศ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านภาษี โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รายงานความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ รายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและปรับลดความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งเดินหน้าสนับสนุนการประกอบธุรกิจและธุรกรรมการพาณิชย์ในแต่ละวัน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารองค์กรให้มีความต่อเนื่อง คล่องตัว เหมาะสม และยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติตามระบบภาษีสากลที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านภาษีที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่