คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

ลำดับรายชื่อตำแหน่งการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ประธานกรรมการตรวจสอบ4/4
2นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะกรรมการตรวจสอบ4/4
3นายกมล รุ่งเรืองยศกรรมการตรวจสอบ1/3
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำการสอบทานและผลักดันให้บริษัท มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีความรู้ประสบการณ์ ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน

ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง ซึ่งผลประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรววจสอบ และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ

 

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ดังนี้

 1. การสอบทานงบการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และงบการเงินรวมของบริษัทเชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฎิบัติหน้าที่ การได้รับข้อมูลการตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน แนวทางจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การร้องเรียน การสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตุที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย

 1. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ปฎิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และบริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฎิบัติใช้อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ค้าทางธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
 2. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง จากการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภานใน และผู้สอบบัญชี และรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee ) ทำหน้าท่ กำกับดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการประเมินความเสี่ยง อนุมัติมาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทญ อย่างสม่ำเสมอ
 1. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน จากการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่คำนึงถึงการแบ่งหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มีนโยบายและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างต่อเนื่อง มีแนวทางปฏิบัติ มีกระบวนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารของพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร มีการประเมินการควบคุมในระดับองค์กร รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง และมีการตรวจสอบการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  นอกจากนี้ จากการสอบทานการควบคุมภายใน ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ก็ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้ง ฝ่ายจัดการก็ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

 

 1. การตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ในปี 2563 ได้พิจารณาและอนุมัติ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศ

 

 1. การพิจารณาเแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
  คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามรถและประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ แนวทางตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
  ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอผู้สอบบัญชีในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

 

 1. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

 

 1. อื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและแบบรายบุคคลประจำปี 2563 ตามที่ถือปฏิบัติกันมา ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและยกระดับการตรวจสอบภายใน ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี 4.0

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนความถูกต้อง ชอบธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2563 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ