คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

ลำดับรายชื่อตำแหน่งการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ประธานกรรมการตรวจสอบ5/5
2นายวิชัย แซ่เซียวกรรมการตรวจสอบ5/5
3นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะกรรมการตรวจสอบ5/5
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน

ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง ซึ่งผลประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรววจสอบ และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 ดังนี้

  1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตุที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และงบการเงินรวมของบริษัทเชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

  1. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำหน่ายไปหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

  1. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ปฎิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และบริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฎิบัติใช้อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

  1. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติกตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รายเดือนและรายไตรมาส โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยงและร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะทำงานฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแผนงานระยะวลา แผนงานประจำปี และการพิจารณาความเสี่ยงสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ ด้วย

  1. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฎิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษํท และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

  1. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ในปี 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศ

  1. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีให้แก่บริษัท และบริษย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติตากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1            นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ                   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ

2            นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ

3            นางสาวรสพร เดชอาคม                   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ

4            นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ

5            นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี งบการเงินประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินทั้งหมด 1.9 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย

รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ