การประเมินประเด็นสำคัญ

การประเมินประเด็นสำคัญ

การระบุประเด็นสำคัญของบริษัทฯ จะพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในประกอบด้วย กลยุทธ์บริษัทฯ ความเสี่ยงและโอกาส และการประเมินการดำเนินการทางด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ด้านปัจจัยภายนอก จะพิจารณาจากการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก จะนำมาประเมินประเด็นสำคัญของบริษัทฯ

การกำหนดประเด็นสำคัญบริษัทฯ จะมีการทบทวนทุกปี โดยผลประเมิน จะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางนโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างเหมาะสม

กระบวนการกำหนดเนื้อหาการรายงาน

บริษัทฯ ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมดในปี 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก ซึ่งพิจารณาครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงของบริษัทฯ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนแนวโน้ม และทิศทางความยั่งยืนในกลุ่มโลจิสติกส์  โดยอาศัยหลักการตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้