การรับมือต่อวิกฤติ COVID-19

การรับมือต่อวิกฤติ COVID-19

บริษัทได้จัดทำ BCP Guideline for COVID-19  คู่มือการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์โรคนระบาด COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ดังนี้

รายละเอียดแนวทางการจัดการในภาวะต่างๆ สำหรับวิกฤต COVID-19