ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1 นาง อารยา คงสุนทร 126,978,780 19.48
2 นาย ชูเดช คงสุนทร 86,139,320 13.21
3 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร 56,857,280 8.72
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,525,881 8.06
5 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 36,102,200 5.54
6 นาย พัทธดน คงสุนทร 15,120,000 2.32
7 นาย ราม ตันติกุลสุนทร 10,578,380 1.62
8 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 8,900,000 1.37
9 นาย นริศ จิระวงศ์ประภา 7,600,000 1.17
10 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร 5,877,400 0.90

หมายเหตุ :

https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/wice/company-profile/major-shareholders