นวัตกรรม

นวัตกรรม

ระบบการจัดการงานขนส่ง Hawkeyes
Hawkeyes Transport Management System

ระบบการจัดการงานขนส่ง Hawkeyes คือระบบบริหารจัดการธุรกิจขนส่ง ที่มีฟังชั่นก์ครบถ้วนและครอบคลุมทุกการทำงาน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและติดตามงานได้ในทุกขั้นตอน พร้อมด้วยระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โดยระบบเป็นการทำงานร่วมกันของ Web Application และ Mobile Application

แนวคิดการออกแบบการดําเนินงาน
 • เป็นระบบบริหารการให้บริการขนส่งแบบบรูณาการของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และการกระจายสินค้าภายในประเทศ
 • ระบบ Hawkeyes ที่ทันสมัยเพื่อจัดการการดําเนินงานประจําวันตั้งแต่ต้นจนจบครอบคลุมทุกขั้นตอนในการทำงานด้านการขนส่ง โดยเริ่มตั้งแต่การรับออเดอร์ ออกใบงาน รับใบงาน ไปจนถึงออกบิลเพื่อเก็บเงินลูกค้า

การนเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้การขนส่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและการติดตามควบคุมการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลง  เริ่มตั้งแต่รับใบงานจนปิดงาน เช่น

 • ระบบ Face Scan เพื่อรับใบงาน
  เพื่อลดขั้นตอนและแก้ปัญหาความยุ่งยากของการรับใบงาน การใช้ระบบการออกใบงานด้วยการแสกนใบหน้าของพนักงานขับรถที่มีความแม่นยำและความรวดเร็ว และเป็นการยืนยันตัวพนักงานขับรถในเวลาที่รับงาน
 • การทดสอบความพร้อมก่อนเริ่มงาน (Fit For Duty)
  หลังจากยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า ระบบจะบังคับให้พนักงานขับรถทำการทดสอบความพร้อมก่อนเริ่มงานด้วยเกมส์ทดสอบสมรรถภาพ และทำการบันทึกผลการทดสอบย้อนหลังเพื่อประมวลผล โดยต้องผ่านการทดสอบในเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น จึงจะรับใบงานได้

 

 • ระบบ ePOD – Mobile Application
  ระบบติดตามและอัพเดทสถานะของการขนส่งบนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหารการขนส่งรวมถึงลูกค้าติดตามสถานะการขนส่งได้แบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนและจัดการขนส่งได้มีประสิทธิภาพ มีระบบการแจ้งเตือนส่งตรงถึงมือถือของทีมงานที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบสภาพรถอุปกรณ์ติดรถและบันทึกรายงานการตรวจสอบก่อนเริ่มงานผ่าน Mobile Application
 • การเชื่อมต่อกับ GPS ของรถเพื่อติดตามความปลอดภัย (Safety)
  ระบบตรวจความเร็วและการออกรายงานตรวจความเร็วหลังจากทำการวิ่งงานจนเสร็จสิ้นในแต่ละเที่ยว ผู้ใช้งานสามารถทำการตรวจสอบความเร็วในการใช้วิ่งงานเที่ยวนั้น ๆ ผ่านระบบ โดยสามารถประเมินประสิทธิภาพการวิ่งงานจากระยะเวลา เริ่มงานจนถึงจบงาน ระบบจะบันทึกค่าอย่างละเอียดในทุก ๆกิจกรรมในเที่ยวงานนั้น ๆ
 • การติดตามการใช้เชื้อเพลิง
  ระบบรองรับการควบคุมน้ำามัน การบันทึกระดับน้ำมันเมื่อเริ่มงาน และปิดงาน ผ่านMobile Applicationร่วมกับระบบ GPS ทำให้สามารถคำนวณการสิ้นเปลืองน้ำมันเพื่อการประเมินและปรับปรุงพฤติกรรมการขับที่ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองน้ำมัน
 • Control Tower
  ควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการขนส่งโดยใช้ Operation Dashboard การติดตามสถานะแบบ real-time และการแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อมีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีปัญหา
ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. สามารถมองเห็นสถานะการทำงานได้ในภาพรวม
 2. สามารถตรวจสอบหาและสาเหตุของปัญหา ระบุการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
 3. ติดตามปรับปรุงพฤติการการขับรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าน้ำมัน