โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 8  คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน โดยมีกรรมการ    บริษัทฯ เพศหญิงจำนวน 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.5  ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมอิสระอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการ  เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงให้ความได้อย่างอิสระ โดยได้จัดทำนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ของสำนักงาน ก.ล.ต.

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ : 4  คน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร : 4  คน

จำแนกตามเพศ

  • ชาย
  • หญิง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

0-3 ปี
4-6 ปี
7-8 ปี
2 คน
0 คน
6 คน