นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนักในการต่อต้านการทจริต รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ( Fraud and Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนักในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

.ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัชชัน  โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องอบรมและทดสอบความรู้ ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบาย โดยหัวข้อดังกล่าวเป็นหนึ่งในหัวข้อสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน ซึ่งจะต้องได้รับการอบรมก่อนเริ่มงาน

พนักงานของบริษัทได้ผ่านการอบรมแล้วในอัตราร้อยละ 100 และได้สื่อสารผ่านทาง E-mail แก่พนักงานทุกคนให้รับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) และการแจ้งเบาะแส เป็นต้น

ปี 2565  ไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ CAC

WICE ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
WICE ได้รับการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2563
แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

แนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

จดหมายแจ้งคู่ค้า เรื่องนโยบายงดเว้นการให้และรับของขวัญ

นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และจดหมายแจ้งคู่ค้า /ลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการช่วยเหลือทางการเมือง / การบริจาคเงินเพื่อการกุศล / เงินสนับสนุน

จดหมายเปิดผนึก ขอเชิญชวนเข้าร่วมภาคี CAC

หนังสือแจ้งลูกค้า