นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนักในการต่อต้านการทจริต รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ( Fraud and Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนักในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ CAC

WICE ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
WICE ได้รับการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2563
แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

แนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

จดหมายแจ้งคู่ค้า เรื่องนโยบายงดเว้นการให้และรับของขวัญ

นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และจดหมายแจ้งคู่ค้า /ลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการช่วยเหลือทางการเมือง / การบริจาคเงินเพื่อการกุศล / เงินสนับสนุน

จดหมายเปิดผนึก ขอเชิญชวนเข้าร่วมภาคี CAC

หนังสือแจ้งลูกค้า