กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ร้อยละ

0

(ปี 2564)