กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Score) ร้อยละ

0

(ปี 2565)

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey)