ประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
(Director’s Performance Assessment)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อน เป็นประจำทุกปี  ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นหาหรือ (ถ้ามี) โดยการประเมินจะดำเนินการอย่างมีระบบทั้งในส่วนขององค์คณะ และรายบุคคล ตามเกณฑ์การประเมิน แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจต่อไป

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2565 เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2565

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ)
  ประเด็นคำถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่
  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  3) การประชุมคณะกรรมการ
  4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
  5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
  ประเด็นคำถามประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2) การประชุมของคณะกรรมการ
  3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) ในปี 2565

0

ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี ร้อยละ
การประเมินทั้งคณะ 93.10
การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 98.53

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะ) ประจำปี ร้อยละ
คณะกรรมการตรวจสอบ 96.51
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 90.93
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 91.67
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 94.64

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้า 124- 125 หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยหัวข้อ

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินทุกหัวข้อใน

ระดับดีเลิศ (Excellent)

โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประมเนทุกหัวข้อในระดับดีเลิศ (Excellent) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 90-100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
(Board of Director’s Remunerations)

(อยู่ระหว่างแก้ไข)

การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

(อยู่ระหว่างแก้ไข)