นโยบายการกำกับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ