โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ดังนี้