โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 3 มกราคม 2566 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ดังนี้