จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์  จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยได้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัทจัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

การฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ครบร้อยละ 100

การดำเนินการผนวกเนื้อหาการฝึกอบรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ ครบร้อยละ 100

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
รายงานผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

ปี 2564 : ไม่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ 

ปี 2565  : ไม่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ