รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการ

ดร.อารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร