การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

null

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

            เป้าหมาย

  •           อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานเป็นศูนย์
  •          ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต