รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยมีนายกมล รุ่งเรืองยศ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ดร.อารยา คงสุนทร เป็นกรรมการ และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร เป็นกรรมการ และมีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุม สอดรับกับความเป็นปัจจุบันและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องสำคัญ ดังนี้

• พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระโดยใช้ข้อมูลที่มีหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลี่มีความหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของบริษัท และพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดโดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix (ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ : https://www.wice.co.th/wp-content/uploads/2022/03/Board-Skill-Matrix-2022.pdf)รวมทั้งพิจารณาฐานข้อมูลกรรมการ ( Director’s Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลการทำงานและบทบาทในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผุ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติด่างพร้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

• พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

• พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย คุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถรวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการชุดย่อย (Skill Matrix) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

• พิจารณาทบทวนการกำหนดทักษะความรู้ ควาเชี่ยวชาญประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ โดยพิจารณาความเหมาะสมกว่า Skill Matrix ยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

• พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้น รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับผลประเมินประจำปี โดยได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

• ปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้มีความครบถ้วนเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ ปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและกรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)