แจ้งเบาะแส /ร้องเรียน

แจ้งเบาะแส /ร้องเรียน

การแสดงเจตนารมณ์

  • ผู้ร้องเรียนควรกระทําการแจ้งเบาะแสโดยเจตนาสุจริต มิได้มีเจตนาร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับ ความเดือดร้อน เสียหาย
  • ผู้ใดร้องเรียนด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือเจตนาไม่สุจริตต่อผู้ถูกร้องเรียน บริษัท ฯ จะถือว่าข้อ ร้องเรียนดังกล่าวละเมิดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี ต่อไป