การให้บริการขนส่งสินค้า Door-to-Door (Transportation & Yard/Cross Border Services)

การให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน (Cross Border Service)

WICE ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน Cross Border Service หรือ CBS ให้บริการทั้งการขนส่งแบบเต็มตู้ (Full truck load) ซึ่งเป็นการส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถ ตรงไปให้ลูกค้าแต่ละราย โดยสินค้าจะไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างทาง มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านเวลาและด้านต้นทุน และการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (Less truck load) หรือการบรรทุกแบบไม่เต็มคันรถ สำหรับสินค้าที่มีปริมาณไม่มาก  โดยให้บริการขนส่งแบบ Door-to-Door ไปยังประเทศปลายทางในแถบอินโดจีน

WICE CBS Features เพื่อการตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมที่สุด 

WICE CBS Profile เส้นทางและกระบวนการในการขนส่งข้ามแดน

null

Changsha Cross Border Service

Discover more about WICE Cross Border Service to China

null

Yangon Cross Border Service

Discover more about Cross Border Service of WICE to Myanmar

null

Phnom Penh Cross Border Service

Discover more about WICE Cross Border Service in Cambodia

การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transportation And Yard)

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุกแบบเทกอง (DumpTruck) รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อเป็นต้น โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้าของลูกค้า หรือ รับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะ เป็นลูกค้าที่ใช้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นว่าการให้บริการ ดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้จัดหารถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานให้บริการอยู่ที่แหลมฉบัง และบริษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับความตรงต่อเวลาซึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักว่าการเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายตามกำหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและ บริษัทฯ รถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก จาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (Q MARK) ตลอดจนได้นำระบบ GPS มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะ มีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งกับตัวรถเพื่อติดตามตำแหน่งของรถในขณะปฏิบัติงานบันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม