นโยบายและแถลงการณ์

นโยบายและแถลงการณ์

นโยบายด้านภาษี

นโยบายสิทธิมนุษยนชน (Human Rights Policy)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Management Policy and Framework)

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการควบคุมภายใน

นโยบายการรับข้อร้องเรียน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการช่วยเหลือทางการเมือง / การบริจาคเงินเพื่อการกุศล / เงินสนับสนุน

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)