การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและการถือครองหลักทรัพย์

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและการถือครองหลักทรัพย์

การวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร (CEOs & Executives Performance and KPIs)

บริษัทฯ กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPIs) ในระสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน ได้แก่ สร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นผลลัพธ์ด้านการเงิน ยอดขาย และกำไรสุทธิ รวมถึงกำหนดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ อย่างเหมาะสม พัฒนาฐานลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ ขยายการลงทุนสร้างเครือข่ายเพื่อให้บริการครอบคลุมและสอดคล้องความต้องการลูกค้า โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นอัตราการรักษาและสร้างความผูกพันธ์ของลูกค้าที่ใช้บริการอย่างยาวนาน (Customer Loyalty) และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจความสำเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว จะมอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภายใน 5 ปี

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร (Executive Compensation)

ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามนิยาม ก.ล.ต. (จำนวน 6 ราย)
สำหรับปี 2565

ค่าตอบแทน จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรวม 29,193,460
โบนัส 9,607,885
รวม 38,801,345

หมายเหตุ :
– (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (2) กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (3) กรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร (4) ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน  (5) ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาลูกค้า (ุุ6)ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
– ค่าตอบแทนรวมได้รวมค่าตอบแทนผู้บริหารในฐานกรรมการบริษัทแล้ว

การถือครองหลักทรัพย์ (Stocks Holding of Executives)

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  โดยกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท  เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

และบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการห้ามให้ข่าวของกรรมการและผู้บริหาร (Quiet Period) รวมถึงพนักงานบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) เกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ในช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดเผยงบการเงินและข้อมูลซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท เป็นเวลา 30 วันก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจำปี

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2564 และ ปี 2565

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (WICE) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565
1 นายเอกพล พงศ์สถาพร 0 145,000 145,000
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
2 ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 0 0 -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
3 นายกมล รุ่งเรืองยศ 0 0 -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
4 นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน 0 0 -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
5 ดร.อารยา คงสุนทร 126,978,780 126,978,780 -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรสกรรมการ
6 นายชูเดช คงสุนทร 86,139,320 86,939,320 80,000
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรสกรรมการ
7 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 56,857,280 56,857,280 -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
8 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 200,000 200,000 -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -

หมายเหตุ :

  • ในปี 2565 เลขานุการบริษัทได้แจ้งช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ล่วงหน้าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ  และ ไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัท กำหนดให้งดการซื้อขาย
  • กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทรวมทั้งสิ้น 35 ครั้ง และจากการตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติตามที่นโยบายของบริษัทฯ กำหนดไว้ถูกต้อง ครบถ้วน