นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน

นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน
 • กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
 • กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อายุ

64 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 

14 พฤษภาคม  2564

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : หลักสูตร Real Estate and Housing Development   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 24/2017)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 184/2021 )
 • CGR Workshop ครั้งที่ 1/2021
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 20/2022)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 28/2022)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 • Pacific Rim Bankers Program (University of Washington สหรัฐอเมริกา) ปี 2556
 • หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (MIT University สหรัฐอเมริกา) ปี 2558
 • การสัมมนา ทิศทาง ESG : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

 • ปี 2524 – 2563  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 • ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

 • ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 • ไม่มี