ดร.อารยา คงสุนทร

ดร.อารยา คงสุนทร
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

57 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

 • 14 สิงหาคม 2557
 • 25 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)
 • 30 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  —————–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP181/2013)
 • หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference (C- Conference 1/2018)
 • หลักสูตร Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 30/2020
 • หลักสูตร Refreshment Training Program (RTP1/2021)
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 3/2021)