นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร
 • กรรมการ 
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 • กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร 

อายุ

56 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

 • 14 สิงหาคม 2557
 • 20 เมษายน 2559 (วาระที่ 1)
 • 25 เมษายน 2561 (วาระที่ 2)
 • 29 เมษายน 2564 (วาระที่ 3)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • ปริญญาตรี  : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
 • หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG42/2017)
 • การสัมมนา CGR Workshop ครั้งที่ 1/2021

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร SME ADVANCED รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ขั้น Advance จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6/2020 – คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • สัมมนา HCM Forum “People strategy is business strategy” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย