การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)

การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)

บริษัทฯ ย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่าง ประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด และเป็นการขนส่งที่ให้ความยืดหยุ่นสูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดี แต่มีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งทางเรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยหรือมีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทย่อยจะเป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบินตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญ ในประเทศต่างๆ ซึ่งตลาดหลักจะเป็นตลาดในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศจีน เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์

การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความชำนาญในตัวสินค้า โดยเฉพาะสินค้า ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทย่อยสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง จากสิงคโปร์มากรุงเทพฯ แบบประตู สู่ประตู (Door-to-Door) ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากประเทศ สิงคโปร์มาประกอบในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีการให้บริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉิน เช่นการให้บริการรับหิ้วสินค้าแบบถึงมือผู้รับ (Hand Carrier) ภายใน 24 ชั่วโมง เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น นอกจาก การให้บริการจัดการขนส่งดังกล่าวแล้ว บริษัทย่อยยังมีบริการให้คำปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์โดยร่วมกับลูกค้าในการคิดหาวิธีการ จัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่งให้กับลูกค้าในลักษณะการรวมสินค้าจากหลายๆ Supplier ของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง (Combined Cargo) แล้วจัดส่งพร้อมกัน เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่ง