สมัครงาน

รายละเอียดงาน:

 1. สำรวจกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ เพื่อดูลักษณะการปฏิบัติงาน และความเพียงของระบบการควบคุมภายใน
 2. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ให้ครอบคลุงกิจกรรมและวิธีการที่จะตรวจสอบ เพื่อใช้พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. นำเสนอจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน ทั้งในส่วน Critical Success Factors และ Critical Risk Factors เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. กำหนดวิธีการที่จะเลือกใช้ตรวจสอบ รวมทั้งการเลือกตัวอย่างมาทำการทดสอบ และการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ
 5. จัดทำกระดาษทำการ (Working Paper) สรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน และข้อเสนอแนะ เสนอต่อหน่วยงานรับการตรวจสอบและผู้บริหาร
 6. ปฏิบัติงานตรวจสอบกระบวนการเฉพาะด้าน (Special Audit) ตามที่ได้รับมอบหมาน เช่น IT Audit โดยให้เป็นไปตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ด้าน ISO 9001 และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
 4. มีใบ Certificate เกี่ยวกับงาน Audit (CPA หรือ CIA อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 5. ผ่านการอบรมสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 6. มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดงาน:

 1. บรรลุเป้าหมายยอดขายรายเดือนและทำการวิเคราะห์ธุรกิจลูกค้าแต่ละรายเพื่อสร้างกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
 2. พบปะลูกค้าและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพในอนาคต
 3. หาลูกค้าใหม่ตามนโยบายของบริษัท
 4. เรียนรู้ที่จะแนะนำบริการของบริษัทแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการขายประจำสัปดาห์ให้ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสมบัติ:

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ด้านการขาย ในด้านการขนส่งทางอากาศหรือทางทะเลอย่างน้อย 1 ปี
 3. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC> 400) หากสื่อสารภาษาจีนได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการโน้มน้าวใจ และการเจรจาต่อรอง
 5. มีความกระตือรือร้นมีการจัดการที่ดี มีความคิดริเริ่ม และมีทักษะในการประสานงานที่ดี
 6. มีความรู้เกี่ยวกับบริการเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 7. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
 8. จำเป็นต้องมียานพาหนะเป็นของตนเอง

รายละเอียดงาน:

 1. บรรลุเป้าหมายยอดขายรายเดือนและทำการวิเคราะห์ธุรกิจลูกค้าแต่ละรายเพื่อสร้างกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
 2. พบปะลูกค้าและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพในอนาคต
 3. หาลูกค้าใหม่ตามนโยบายของบริษัท
 4. เรียนรู้ที่จะแนะนำบริการของบริษัทแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการขายประจำสัปดาห์ให้ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสมบัติ:

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC> 400) หากสื่อสารภาษาจีนได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง
 4. ใช้ MS Office ได้ดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารการบริการแก่ลูกค้าและการขายที่ยอดเยี่ยม
 6. มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นระเบียบ มีขับเคลื่อนในตนเอง มีความคิดเชิงตรรกะและทำงานเป็นทีมอย่างกระตือรือร้น
 7. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างดี
 8. จำเป็นต้องมียานพาหนะเป็นเจ้าของ

รายละเอียดงาน:

 1. จัดหาข้อมูลค่าระวางเรือ และ Service  สำหรับงานที่มีประจำ และติดตาม Inquiry ที่ได้รับให้กับทีม Sales
 2. ติดต่อกับ Vendor เพื่อสอบราคาและเปรียบเทียบ
 3. เจรจาต่อรองราคากับ Vendor หาราคาที่เหมาะสม เพื่อ Solution ให้เซลล์ขายงานได้
 4. บันทึกค่าระวางเรือลงใน Price Table และ Sysfreight
 5. จัดหา Service ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและนโยบายบริษัท
 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในเรื่องของราคาและการจัด Booking
 7. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาออกไปพบ Vendor พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับ Vendor เพื่อหาข้อมูลทางการตลาด
 8. ประชุมร่วมกับทีม SALES เพื่อพัฒนางานขาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. อายุ 23-35 ปี สัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC> 400) หากสื่อสารภาษาจีนได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ใช้ MS Office ได้ดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารการบริการแก่ลูกค้าและการขายที่ยอดเยี่ยม
 6. มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นระเบียบ มีพลังงานขับเคลื่อนในตนเอง มีความคิดเชิงตรรกะและทำงานเป็นทีมอย่างกระตือรือร้น
 7. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างดี

รายละเอียดงาน:

 1. ประสานงานกับตัวแทนสายการบินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นเจ้าหน้าที่ Airport และพนักงานขาย เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง
 2. รับข้อร้องเรียน ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลการติดตามงานกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 3. ติดตามและประสานงานกับตัวแทนสายการบินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการลูกค้า
 4. ติดตาม Agent เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสถานะของสินค้ามีการแจ้ง Notice ทาง E-mail อย่างชัดเจน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ Airport เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสารการปล่อย D/O และอื่นๆ (เช่น AWB, ใบขนฯสินค้าขาเข้า, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 5. ติดต่อประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศ (Overseas agent) เรื่องการรับ Pre-alert และการติดตามสถานะของสินค้า
 6. จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี (INV, DN, CN, PR)

คุณสมบัติ:

 1. หญิง อายุ 24-35 ปี สัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC> 400) หากสื่อสารภาษาจีนได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป ในงานด้านการบริการหลังการขาย
 5. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์
 6. มีทักษะในการสื่อสารการบริการแก่ลูกค้าและการขายที่ยอดเยี่ยม
 7. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างดี

รายละเอียดงาน:

 1. ทำการประเมิน KPI ของพนักงาน
 2. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานต่างๆ เช่น การเชิญวิทยากร การจองสถานที่อบรม โรงแรม เป็นต้น
 3. ปฏิบัติงานด้านการตลาดประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่พนักงานหรือหน่วยงานที่สนใจ
 4. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้า เช่น ดูแลเรื่องการลงทะเบียนฝึกอบรม การจัดห้องประชุม การจัดอาหาร เป็นต้น
 5. ทำหน้าที่เป็นพิธีกร กล่าวต้อนรับ และแนะนำวิทยากร
 6. ดูแลงานอบรมทั้งหมด

คุณสมบัติ:

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างน้อย 2-3 ปี
 3. มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบวินัยสูง เช่น ระบบการจัดเก็บ การปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานตามที่กำหนด เป็นต้น
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและเขียน โดยเฉพาะการเขียน E-Mail
 5. มีทักษะการทำงานเชิงรุก และสามารถเดินทางไปรับสมัครผู้สมัครนอกสำนักงานได้
 6. มีทักษะด้านการวางแผนเส้นทางอาชีพแก่พนักงานได้
 7. อาศัยในเขตกรุงเทพฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to Apply