ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

WICE HQ
ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) ย่อมาจาก Worldwide Industrial Commercial Enterprise) (เดิมชื่อ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด) เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2536 ซึ่ง เน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีเส้นทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยเป็นการ ร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 70% และกลุ่มบริษัท Wice Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทต่างซาติที่มีซื่อเสียงด้านธุรกิจเฟรท (Freight) ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประซาซนจีนรวม 30% ต่อมาบริษัทได้ขยายการให้บริการครอบคลุม การให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร

โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุ่มคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้มีการซื้อหุ้นของบริษัทจากกลุ่มหุ้นส่วน ชาวฮ่องกงและชาวสิงคโปร์ ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นโดยคนไทย 100% และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 โดยวิธีการควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่าง บริษัท ไวส์เฟรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พร็อมทเพิรท แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด, และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ แต่ยังคงใช้ซื่อเดิม คือ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 15.00 ล้านบาท และมี สำนักงานให้บริการอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม ปี 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 180.00 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไวส์ โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ทุนชำระแล้ว 225 ล้านบาท)

บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (“SUN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท โดยการร่วมทุนกันระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 60% และกลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์และชาวฮ่องกงรวม 40% เพื่อ ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่ง สินค้าทางอากาศ โดยมีสาขาตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน SUN มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 54.00 ล้านบาท

บริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้ง อยูในประเทศสิงคโปร์ จากกลุ่มนายลิม เมง ปุย ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งประกอบด้วย นายสิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวชู ยิ โนจ จำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญ ทั้งหมดของ SEL โดยวิธีการแลกหุ้นสามัญ (Share Swap ) และชำระด้วยเงินสด จำนวน 424,973,343 บาท

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL จะดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL จำนวน 490,000 หุ้น คิดเป็น 70% ของจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งหมดของ SEL โดยชำระด้วยเงินสด 50% เป็นเงิน 145,318,327 บาท และออกหุ้นสามัญใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดเฉพาะเจาะจง (PrivatePlacement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งหุ้น SEL จำนวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้ว จำนวน 325,949,750 บาท หุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น

ส่วนที่ 2 บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ SEL ได้ตกลงให้ บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ SEL จำนวนที่เหลืออยู่ คือ จำนวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้น ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563