WICE @ Business News Room

Mr. Chudet Kongsoonthorn Business Development Managing Director was talking with ห้องข่าวธุรกิจ (Business News Room) 22nd…

WICE ร่วมนำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day

WICE มั่นใจภาคธุรกิจโลจิสติกส์ขยายตัวดีต่อเนื่อง เศรษฐกิจโลกฟื้น การค้าการลงทุนคึกคัก หนุนดีมานด์พุ่ง คว้างานลูกค้ารายใหม่ ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์จากประเทศจีนเข้าพอร์ต 60 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเพิ่มปริมาณงานงานทุกรูปแบบ มั่นใจรายได้โตเข้าเป้าอย่างน้อย 30% ทำนิวไฮรอบ 24 ปี…

 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family

เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ สำหรับบริษัท WICE & SUN เราจัดกันมาทุกปี…

WICE ร่วมนำเสนอผลสรุปการดำเนินงานในปี 2559 และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในปี 2560 ใน Opportunity Day 2017

สำหรับการขยายกิจการของ WICE ขณะนี้ อารยา คงสุนทร ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างเจรจา และสนใจซื้อกิจการหรือร่วมทุนบริษัทต่างประเทศประมาณ 2-3 ราย เนื่องจากเห็นว่าเกิดประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์หลังจากปีที่ผ่านมาซื้อกิจการ Sun Express…