Risk Governance

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ตรวจสอบ หน่วยงานปฏิบัติงาน และสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาแก่ทีมทำงานฯ และหรือผู้รับการตรวจ และมีการสื่อสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังทีมทำงาน ผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร และผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน และผู้จัดการ ในแต่ละแผนก โดยมีผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้

  1. กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  2. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง
  3. ทบทวนความเสี่ยง และติตตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร