Responsibility to Stakeholders

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ดังนี้

ลูกค้า

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยผ่านการให้บริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม

คู่ค้า

ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรมมุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

หน่วยงานของรัฐ 

ปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎระเบียบ และประกาศต่างๆ ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

สังคม ชุมชน 

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

พนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ผู้ลงทุน 

ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน