Tax Policy

Tax Policy
 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย : บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาโดยตลอด และปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษรของกฎหมาย

 

 1. โครงสร้างทางภาษี : บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี

 

 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัทฯ มุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 1. การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบเงินคืนภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล ทั้งยังดูแลควบคุมมิให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบด้านภาษี เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า จำนวนเงินภาษีที่บริษัทฯ ชำระไว้มีความถูกต้องและเหมาะสม

 

 1. การติดตามผลและการรายงาน : บริษัทฯ มีการติดตามผลและรายงานภาษีเงินได้ พร้อมทั้งมีการแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันและรอการตัดบัญชีอย่างถูกต้อง

 

 1. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง : บริษัทฯ มีการติดตามและจัดการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นเอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี การคืนภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจำ

บริษัทฯ มีหลักการและแนวทางการดำเนินการด้านภาษีที่เปิดเผยและโปร่งใส

 

ความโปร่งใสในการบริหารภาษี

 1. ประการแรกสุด คือ มุ่งเน้นเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

 

 1. ครอบคลุมถึงข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการขอคืนภาษีของกิจการนั้นๆและการให้ข้อมูลตามที่ขอในช่วงการสอบทานภาษี ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มั่นใจว่าได้จัดเตรียมเอกสารไว้อย่างครบถ้วนและตรงตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีที่กำหนดไว้ในแต่ละประเทศ

 

ความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

 1. บริษัทฯ เดินหน้าสร้างความโปร่งใสทางด้านภาษีเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านตรงตามปณิธานของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ ในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 

 1. บริษัทฯ เน้นสร้างความโปร่งใสในแนวทางการดำเนินการด้านภาษี พร้อมเผยแพร่กลยุทธ์และนโยบายภาษีอย่างโปร่งใส เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและทันกาล ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความโปร่งใสทางด้านภาษี คือ หัวใจสำคัญของหลักการกำกับดูแลภาษีที่ดี

 

 1. บริษัทฯ ต้องการสร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการสนับสนุนทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนรอบข้างพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเหมาะสม

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565