Risk Management

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารบุคลากรทุกระดับในองค์กร ผู้ร่วมทำธุรกิจ (Suppliers) และ ลูกค้าเพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้โดยมี

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
  • บริหารจัดการและแสวงหาโอกาสภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯรวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลตอบแทนทางธุรกิจ
  • กำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท(Board of Directors)
  • รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกำหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสำนึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร
  • ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ แผนธุรกิจ แผนการปฏิบัติงานต่างๆ
  • จัดให้มีการทำ/ปรับปรุง และซ้อมปฎิบัติ “Business Continuity Plan :BCP” อย่างสม่ำเสมอ